Бәти

Бер Кәҗә бәтие, балалыгы вә яшьлеге илә Бүре тиресен киеп, бакчага сәер итәргә китте. Бу, шул кыяфәте илә бакчага кереп, яшел чирәмнәрдән татымакчы булып, авызын түбән таба сузган гына иде,…

Яшь Агач

Мужикның урманда балта тотып барганын бер яшь Агач күрде дә, Мужикка кычкырып: — И Агай! Зинһар, хәлемә мәрхәмәт итеп, минем тирә-ягымдагы карт Агачларны кисә күр; мин, алар каплап торганга күрә,…

Чабак

Мин Пәйгамбәр түгел. Әмма шәм янында күп әйләнгән Күбәләкнең канаты көячәкне алдан хәбәр бирәмен. Болай итүем илә мине «Пәйгамбәрләнә» дип сүкмәңез. Исемдә юк, нинди суның яр башындадыр, су падишаһлыгының дошманнары…

Көтүче

Алпавытның сарыкларын көткән Сафаның кисәктән генә сарыклары кими башлады. Безнең Сафа кайгыда, хәсрәттә; очраган бер кешегә: «Көтүгә котырган бүре кереп, сарыкларны алып китә, аларны бер дә кызганмыйча ертып, йолкып ашый»,…

Мөхәммәтгали бабай

Мусыл шәһәрендә һәркем тарафыннан игътибар вә тәгъзыйм ителгән (Тәгъзыйм ителү — олылану, ихтирам ителү.) Мөхәммәтгали исемле бер карт бар иде. Кайсы кешеләр бу картны хәдсез-төпсез байлыгы вә һәр тарафларга канатын…