Васыятем

Кайт, и нәфсе мотмәиннәм! Бар, юнәл, кит Тәңреңә; Бирдең аркаңны моңарчы, инде бир бит әмренә. Дустларым, кардәшләрем, сез муллаларга әйтеңез: Бу ике юлны, мине күмгәч, укырлар кабремә. Әһле тәкфир бер…