Мөхәммәтгали бабай

Мусыл шәһәрендә һәркем тарафыннан игътибар вә тәгъзыйм ителгән (Тәгъзыйм ителү — олылану, ихтирам ителү.) Мөхәммәтгали исемле бер карт бар иде. Кайсы кешеләр бу картны хәдсез-төпсез байлыгы вә һәр тарафларга канатын…

Бер мән

Итәм кайчак бөтен инсанга нәфрәт, Бу нәфрәттән туа күңлемдә хәсрәт. Тула күкрәк ачы, яшьрен зәһәргә, Ачу зәһре ага җан берлә тәнгә. Сөеп тә алданып бер мәнне җандай, Чәчә зәһрен күңел…

Бишек җыруы

Әлли-бәлли итәр бу, Мәдрәсәгә китәр бу; Тыршып сабак укыгач, Галим булып җитәр бу. Йокла, угълым, йом күзең, Йом, йом күзең, йолдызым; Кичтән йокың кала да, Егълап үтә көндезең. Әлли-бәлли көйләрем,…

Шагыйрьгә

(Михаил Юрьевич Лермонтов хәзрәтләренең бер нәсихәте) Ничек диләр? Сине «шагыйрь» диләрме? Шигырь язмак белән шагыйль диләрме? Сәмави сүз! Халык аңлар микән соң? Аны аңлаучылар анлар микән соң? Итәм тәнбиһ: кызыкма…

Милләтә

Җөмлә фикрем кичә-көндез сезгә гаид, милләтем; Сыйххәтеңдер сыйххәтем һәм гыйлләтеңдер гыйлләтем, Сән мөкаддәс, мөхтәрәм гыйндемдә варлык нәрсәдән; Сатмазым бу кяинатә милләтем, миллиятем. Бәхтиярым — бәндәңи гәр итсәләр нисбәт сәңа; Гаҗизанә…